ગુજરાત સરકાર સરકારી યોજનાઓ

Online Varsai Gujarat – iORA પોર્ટલ પર વારસાઈ નોંધની ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી ?

Online-Varsai
Written by Gujarat Info Hub

Online Varsai Gujarat on iORA: ગુજરાત સરકારના મેહસુલ વિભાગ દ્વારા ઓનલાઇન વારસાઈ ની પ્રકીયા ચાલુ કરી દેવામાં આવેલ છે. જો તમારું નામ ૭/૧૨ અને ૮-અ માં ન હોય અને તમે તમારુ નામ વારસદાર તરીકે દાખલ કરવા માગતા હોવ તો હવે તે તમે ઘરે બેઠા તમારા મોબાઇલ દ્વારા પણ કરી શકો છો.

વારસાઈની પ્રકીયા ગુજરાત સરકારના iORA (Integrated Online Revenue Applications) પોર્ટલ પર કરવામાં આવે છે. જે ખેડુત મરણ પામેલ છે અને હજુ એમના નામો ૭, ૧૨ અને ૮-અ માં ચાલુ છે, તો હવે તેમના નામો કમી કરી તેમના વરસદારો online varsai entry ઘરે બેઠા પણ આ પોર્ટલ દ્વારા કરી શકે છે.

જમીન વારસાઈ કરવા માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ

ખેડુત મિત્રો, જો તમે ઓનલાઈન વારસાઈની એન્ટ્રી પડાવા માગતા હોવ તો નિચે મુજબના જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ ની જરૂર પડશે.

 • જમીનના ૭/૧૨ અને ૮-અ ની નકલ
 • પિતા/માતા નો મરણ નો અસલ દાખલો ( ૭/૧૨ માંં જેનું નામ ચાલતું હોય અને ગુજરી ગયેલ હોય તેનો)
 • વારસદારોના પાસપોર્ટ સાઇજ ના ફોટા
 • ૩ પંચો ફોટા અને આધારકાર્ડ
 • વારસદારોના અધારકાર્ડ
 • પેઠીનામું
 • સોગંદનામું (રૂ ૫૦ ના સ્ટેમ્પમાં)
 • રેશનકાર્ડ
 • વારસાઈનુ ફોર્મ

જમીન વારસાઈ અરજી ફોર્મ પ્રકીયા

ખેડુત મિત્રો ઉપરોક્ત જણાવ્યા મુજબના ડૉક્યુમેન્ટ તૈયાર કરી વારસાઈના ફોર્મ સાથે જોડી તલાટી પાસે જવું. તલાટી તમારા ફોર્મ માં તમારો રુબરુ જવાબ કરશે. ત્યારબાદ ૩ પંચોની રુબરુ પંચક્યાસ કરશે અને મરણ પામેલ ખાતેદારથી વારસદારોનુ પેઠીનામું બનાવી આપશે.

નોધ :- જે નામ ૭/૧૨ માં ચાલતુ હોય (મરણ પામેલ વ્યક્તિ) તેના નામથી પેઠીનામુંં બનાવું જરૂરી છે.

iORA Gujarat Varsai Application Online Apply – જમીન વારસાઈની ઓનલાઈન પ્રકીયા

તલાટી પાસે ફોર્મ પર સહી-સિક્કા કરવ્યા બાદ ફોર્મ સાથે જરુરી દસ્તાવેજ જોડી ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે નિચેના સ્ટેપ ફોલો કરો.

 • સૌ પ્રથમ મેહસુલ વિભાગના i-ORA ( https://iora.gujarat.gov.in/ ) નું પોર્ટલ પર જાઓ .
 • ત્યા હોમ પેજ પર “Online Application” પર ક્લિક કરશો એટલે નવુ પેજ પર જશો.
 • ત્યા તમે “નવી અરજી” માં અરજીનો હેતુ “હક્કપત્રક સંબંતધિ અરજી” અને અરજીનો પ્રકાર “હક્ક પત્રકે વારસાઇ નોંધ દાખલ કરવા માટેની અરજી” પસંદ કરો.
 • અરજદારનો મોબાઇલ નંબર અથવા ઇ-મેલ દાખલ કરો અને કેપ્ચા નાખો
 • ત્યારબાદ તમારા મોબાઇલમાં OTP આવશે તે નાખો
 • જે જીલ્લા, તાલકુા અને ગામના ખાતા નંબરમાં અરજી કરવાની હોય તે જીલ્લો, તાલકુો અને ગામ પસદાં કરો.
Varsai Online
 • નોંધ:- એક કરતા વધુખાતા નંબર હોય તો ખાતા નંબર દીઠ અલગ-અલગ અરજી કરવી.
 • ત્યારબાદ અરજી નુ પેજ ખુલશે જે અગત્યનુ છે, તેમા બધી માહીતિ ધ્યાનપુર્વક દાખલ કરવી.
 • અંક સિવાયની તમામ વિગતો ગજુરાતી યુનિકોડમાાં જ દાખલ કરવી.
 • ગુજરાતી યુનિકોડ અંગેની વધુ માહિતી i-ORA પોર્ટ્લના મખ્ય પેજ પર મળશે.
 • હવે તમારી બધી વિગત નાખ્યા બાદ “Save Application” પર ક્લિક કરો.
 • હવે એક યુનિક અરજી નંબર મળશે અને તમારા મોબાઇલ અને ઇ-મેલ માં પણ મળશે એને સેવ કરી લેવો.
 • ત્યારબાદ જો અરજીને ફરિથી ચકાસી લેવી અને ભુલ હોય તો “EDIT Application” પર ક્લિક કરી સુધારી લેવી.
 • હવે અરજીમાં કઈ પણ ભુલ ના હોય તો “Confirm Application” પર ક્લિક કરી સબમીટ કરી શકો, પરંતુ એક વાર સબમીટ થયા પછી સુધારો થઈ શકશે નહી એના માટે તમારે નવી અરજી કરવી પડશે.
 • ત્યારબાદ અરજીને પ્રિન્ટ નિકાલી દો અને સેવ કરી રાખો.
 • હવે નવી અરજીના ઓપસન માં તમારે “ડૉક્યુમેન્ટ અપલોડ” ઓપસન માં ક્લિક કરો.
 • ત્યા તમારી અરજીપત્રક, પેઠિનામું અને અસલ મરણ પ્રમાણપત્ર તથા બીજા ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાના રહેશે.
 • જો લાલ રંગ હોય તો ડોક્યુમેન્ટ બાકી છે કેમ કે એ ફરજીયાત ડોક્યુમેન્ટ માટે છે.
 • ત્યારબાદ “Generate Mutation” પર ક્લિક કરો એટલે મોબાઇલ માં “OTP” મળશે જે નાખી સબમિટ કરો.
 • હવે તમારા હક્ક પત્રક માં નોધ પડશે જેની તમે પ્રિન્ટ નીકાલી શકો છો.
 • હવે આગળની પ્રકીયા મામલતદાર કચેરી ના ઇ-ધરા કેન્દ્ર માં થશે.

નોધ :- અસલ અરજીપત્રક, અસલ મરણ પ્રમાણપત્ર, પેઢીનામાાંની નકલ, નોંધ જનરેટ કર્યાની પહોંચ અને અન્ય જરૂરી કાગળો જે તે તાલકુાના ઇ-ધરા કેન્દ્રમાં રૂબરૂ/રજીસ્ટર પોસ્ટ્થી મહતમ ૧૫ દિવસમાં પહોચાડવાના રહેશે.

જમીન વારસાઈ અરજી ફોર્મ PDF ડાઉનલોડ કરો :- Click Here

તો મિત્રો હવે તમને Online Varsai કેવી રીતે કરવી તેની બધી માહીતી અહીથી મેળવી હશે. જો તમને વારસાઈની એન્ટ્રી પાડવામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ આવતો હોય તો અમને કોમેન્ટ બોકસમાં જણાવી શકો છો. આવી સરકારી માહીતી માટે અમારી વેબસાઈટના વોટ્સગુપ માં જોડાઈ શકો છો અને તમારા મિત્રો સાથે પણ સેર કરી શકો છો.

Read More :- હવે ઘરે બેઠા મેળવો જુના રેકર્ડ અને ૭/૧૨ ની નકલ તમારા મોબાઈલમાં

Online Varsai Gujarat FAQ’s

૧. જમીનની વારસાઈ ઓનલાઈન અરજી કેવી રીતે કરવી ?

જવાબ :- જમીનની વારસાઈ ની ઓનલાઈન અરજી તમે મેહસુલ વિભાગના i-ORA પોર્ટલ પર જઈ કરી શકો છો.

૨. જમીનમાંં નામ દાખલ કરવા માટે કેયા ડોક્યુમેન્ટ ની જરૂર પડે છે.

જવાબ : varsai document અમોએ ઉપરોક્ત સેર કરેલ છે.

3. વારસાઈ નોધણીના કેટલા દિવસમાં ૭/૧૨ માંં નામ આવશે ?

જવાબ : જો કોઈ વાધા અરજી ના આવેલ હોય તો કાચી નોધ નાં ૩૦ દિવસ બાદ જ વારસાઈની પાકી નોધ પડે એટલે કે ૪૦ થી ૬૦ દિવસ સુધી ૭/૧૨ નામ આવી જાય.

Spread the love

About the author

Gujarat Info Hub

2 Comments

 • વારસાઈ કરતા વખતે ખાતેદાર ના વારસદારો પૈકી કોય વારસદાર મ્રુત્યુ પામેલ હોય તેવાં કિશામા વારસાઈ નિ ઓન લાઇન એન્ટ્રી કેવી રીતે કરવી

  • ૭/૧૨ માં ઓનલાઈન વારસાઈ ની એંન્ટ્રી વખતે જો વારસદારોમાં કોઈપણ ખાતેદાર મુત્યુ પામેલ હોય અને બિનફરજ ગુજરી ગયેલ હોય તો તેનુ સોગદનામું અને મરણનો દાખલો જોડી. પેઠીનામામાં બિન ફરજ ગુજરી ગયેલ છે તેવુ દર્શાવવું પરંતુ જો ગુજરી ગયેલ વારસના વારસદાર હોય તો તે મુજબનુ પેઠીનામુ રજુ કરી તેમના નામ દાખલ કરી શકો અને વધુ માહિતી માટે તમે ઈ-ધારા કેન્દ્ર અથવા ગામના તલાટી નો સંપર્ક કરી શકો છો. આભાર.

Leave a Comment