આજના માર્કેટયાર્ડ ભાવ

આજના બજાર ભાવ 2023 – ગુજરાત માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ (Today)

આજના બજાર ભાવ
Written by Gujarat Info Hub

આજના બજાર ભાવ 2023 (ajana bajar Bhav) :  ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ ꠰ ઊંઝા ગંજ બજારના ભાવ Unjha Ganj Bazarna Bhav  તથા  એપીએમસી પાટણ, પાટણ ગંજ બજારના ભાવ, એપીએમસી થરા, ડીસા ગંજ બજારના ભાવ disa market yardna Bhav ના રોજે રોજ ના ભાવ જાણવા માટે ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના ભાવ Gujarat Market yardna Bhav એક સાથે જોવા માટે  અમારી વેબસાઈટ ને બુક માર્ક કરી શકો છો. જો તમે સૌરાષ્ટ્ર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ અથવા ગુજરાત માર્કેટયાર્ડ ના ભાવ જોવા માગતા હોવ તો અમારા વોટસએપ ગ્રુપ માં જોડાઈ શકો છો. અને દૈનિક ખેત બજાર ભાવ સાથે  શાકભાજીના બજાર ભાવ તથા  ઊંઝા માર્કેટ જીરાના ભાવ Unjha Market jirana Bhav ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ 2023 ઊંઝા બજાર ભાવ Unjha Bajar bhav આજના બજાર ભાવ

આજના બજાર ભાવ 2023 ઊંઝા ગંજ બજારના ભાવ

ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડના ભાવ – Unjha Market yardna Bhav Today

તા : 03/06/2023 શનિવાર  

અ.નં.ખેત પેદાશ નું નામનીચોભાવઊંચો ભાવ
1જીરું72009092
2વરીયાળી28006611
3ઈસબગુલ32004700
4રાયડો900991
5ઘાણા00
6સુંવા25513062
7અજમો14002903
8 તલ24112680

આજના બજાર ભાવ 2023 પાલનપુર ગંજ બજારના ભાવ

પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ – Palanpur Ganj Bazarna Bhav

તા : 03/06/2023

અ.નં.ખેત પેદાશ નું નામનીચોભાવઊંચો ભાવ
1જીરું
2વરીયાળી
3એરંડા1070 1103
4રાયડો901985
5મેથી
6એરંડા11351167
7ઘઉં435481
8બાજરા384445
9મગફળી 11311555
10રાજગરો18111871
11ચણા
12રજકા બાજરી
13ઓટ  –
14કપાસ  –

થરા માર્કેટ યાર્ડના આજના ભાવ – Thara  Market yardna Bhav

તા : 03/06/2023 વાર શનિવાર  

અ.નં.ખેત પેદાશ નું નામનીચોભાવઊંચો ભાવ
1જીરું85008991
2એરંડા10671103
3વરીયાળી
4ઈસબગુલ _
5રાયડો910950
6રાઈ
7ઘઉં417520
8બાજરી422450
9મેથી
10સરસવ
11રજકો 30003400
12જુવાર 670811
13તમાકુ
14ચીકુડી 18301850
15કપાસ

આજના બજાર ભાવ 2023

શિહોરી  માર્કેટ યાર્ડના ભાવ  Shihori Market yardna Bhav

તા : 03/06/2023 વાર શનિવાર

અ.નં.ખેત પેદાશ નું નામનીચોભાવઊંચો ભાવ
1વરીયાળી
2એરંડા10331084
3રાયડો910928
4બાજરી350422
5ઘઉં425493
6રાજગરો
7ઈસબગુલ
8મેથી
9ચીકુડી  1450 1501
10ગવાર – –
11કપાસ – –

આજના બજાર ભાવ 2023

સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ Sidhdhapur Market yardna Bhav

તા : 18/04/2023 વાર મંગળવાર

અ.નં.ખેત પેદાશ નું નામનીચોભાવઊંચો ભાવ
1વરીયાળી 24202601
ઈસબગુલ 29203900
2રાયડો8731043
3એરંડા12001235
4રાજગરો 16301792
5મેથી 9511150
6ગવાર900900
7ઘઉં 390680
8જવ 400 546
9જુવાર9501500
10બાજરી 500557
11સરસવ 13501350
12સુવા 22702551
13કપાસ 15001659

આજના બજાર ભાવ

નેનાવા માર્કેટ યાર્ડના ભાવ નેનાવા Market yardna Bhav

તા : 03/06/2023 વાર શનિવાર

અ.નં.ખેત પેદાશ નું નામનીચોભાવઊંચો ભાવ
1એરંડા9501080
2જીરું 64008800
3રાયડો830960
4સરસવ9001200
5બાજરી 400 445
6રાજગરો
7ઘઉં  –
8ચીકુડી  1300 2334
9ઈસબગુલ34004540
10વરીયાળી 30003350
11અજમો18002800

આજના બજાર ભાવ 2023

પાટણ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ Patan Market yardna Bhav

તા : 01/06/2023

અ.નં.ખેત પેદાશ નું નામનીચોભાવઊંચો ભાવ
1એરંડા54507561
2રાયડો8801037
3વરીયાળી 29013465
4જુવાર 801996
5ઘઉં430682
6બાજરી 380449
7સુવા 24002990
8મેથી 10701176
9 અજમો14002770
10રજકા બાજરી 558571
11કપાસ 10251550

મિત્રો , આજના બજાર ભાવ 2023 આર્ટીકલ માં રોજે રોજના માર્કેટ ભાવ જોવા અમારી વેબ સાઇટ જોતા રહેશો . આજના બજાર ભાવ ajna Bhav APMC UNJHA  ꠰  unjha market yardna bhav :  ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ ꠰ ઊંઝા ગંજ બજારના ભાવ Unjha Ganj Bazarna Bhav  તથા  એપીએમસી પાટણ  MPMC PATAN પાટણ ગંજ બજારના ભાવ એપીએમસી થરા Apmc Thara ડીસા ગંજ બજારના ભાવ disa market yardna Bhav ના રોજે રોજ ના ભાવ જાણવા માટે ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના ભાવ એક સાથે જોવા માટે  અમારી વેબસાઈટ ને બુક માર્ક કરી શકો છો. જો તમે સૌરાષ્ટ્ર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ અથવા ગુજરાત માર્કેટયાર્ડ ના ભાવ જોવા માગતા હોવ તો અમારા વોટસએપ ગ્રુપ માં જોડાઈ શકો છો. અને દૈનિક ખેત બજાર ભાવ સાથે  શાકભાજીના બજાર ભાવ તથા  ઊંઝા માર્કેટ જીરાના ભાવ Unjha Market jirana Bhav ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ 2023 ઊંઝા બજાર ભાવ Unjha Bajar bhav આજના બજાર ભાવ

Spread the love

About the author

Gujarat Info Hub

Leave a Comment