આજના માર્કેટયાર્ડ ભાવ

આજના બજાર ભાવ 2024 – ગુજરાત માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ (Today)

આજના બજાર ભાવ
Written by Gujarat Info Hub

આજના બજાર ભાવ 2024 (ajana bajar Bhav) :  ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ ꠰ ઊંઝા ગંજ બજારના ભાવ Unjha Ganj Bazarna Bhav  તથા  એપીએમસી પાટણ, પાટણ ગંજ બજારના ભાવ, એપીએમસી થરા, ડીસા ગંજ બજારના ભાવ disa market yardna Bhav ના રોજે રોજ ના ભાવ જાણવા માટે ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના ભાવ Gujarat Market yardna Bhav એક સાથે જોવા માટે  અમારી વેબસાઈટ ને બુક માર્ક કરી શકો છો. જો તમે સૌરાષ્ટ્ર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ અથવા ગુજરાત માર્કેટયાર્ડ ના ભાવ જોવા માગતા હોવ તો અમારા વોટસએપ ગ્રુપ માં જોડાઈ શકો છો. અને દૈનિક ખેત બજાર ભાવ સાથે  શાકભાજીના બજાર ભાવ તથા  ઊંઝા માર્કેટ જીરાના ભાવ Unjha Market jirana Bhav ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ 2024 ઊંઝા બજાર ભાવ Unjha Bajar bhav આજના બજાર ભાવ

આજના બજાર ભાવ 2024 ઊંઝા ગંજ બજારના ભાવ

ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડના ભાવ – Unjha Market yardna Bhav Today

તા : 02/01/2024 મંગળવાર  

અ.નં.ખેત પેદાશ નું નામનીચોભાવઊંચો ભાવ
1જીરું51507011
2વરીયાળી14002605
3ઈસબગુલ29003951
4રાયડો9451037
5મેથી 11251125
6સુંવા22502250
7અજમો16222830
8 તલ26113553
9ધાણા

આજના બજાર ભાવ 2024 પાલનપુર ગંજ બજારના ભાવ

પાલનપુર માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ – Palanpur Ganj Bazarna Bhav

તા : 05-01-2024 શુક્રવાર

અ.નં.ખેત પેદાશ નું નામનીચોભાવઊંચો ભાવ
1જીરું
2વરીયાળી
3એરંડા1136 1165
4રાયડો
5મેથી
6જુવાર1067 1114
7ઘઉં500560
8બાજરા400475
9મગફળી 12711380
10અડદ 14011401
11મકાઈ 461465
12રજકા બાજરી561561
13ઓટ  –
14કપાસ  –

થરા માર્કેટ યાર્ડના આજના ભાવ – Thara  Market yardna Bhav

તા : 05-01-2024 વાર શુક્રવાર  

અ.નં.ખેત પેદાશ નું નામનીચોભાવઊંચો ભાવ
1જીરું
2એરંડા11251184
3ગવાર10011120
4ઈસબગુલ _
5રાયડો925950
6રાઈ
7ઘઉં460562
8બાજરી447479
9મેથી
10સરસવ
11રજકો
12જુવાર
13તમાકુ
14ચીકુડી
15કપાસ 13801430

આજના બજાર ભાવ 2024

શિહોરી  માર્કેટ યાર્ડના ભાવ  Shihori Market yardna Bhav

તા : 05/01/2024 વાર શુક્રવાર

અ.નં.ખેત પેદાશ નું નામનીચોભાવઊંચો ભાવ
1વરીયાળી
2એરંડા11291155
3રાયડો950975
4બાજરી428445
5ઘઉં
6રાજગરો
7ઈસબગુલ
8મેથી
9ચીકુડી  –
10ગવાર – –
11કપાસ 1340 1375

આજના બજાર ભાવ 2024

સિધ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ Sidhdhapur Market yardna Bhav

તા : 05-01-2024 વાર શુક્રવાર

અ.નં.ખેત પેદાશ નું નામનીચોભાવઊંચો ભાવ
1વરીયાળી
ઈસબગુલ
2રાયડો925970
3એરંડા11201187
4રાજગરો
5મેથી
6ગવાર
7ઘઉં 475559
8જવ – –
9જુવાર9511121
10બાજરી 417491
11સરસવ
12સુવા
13કપાસ 11001478

આજના બજાર ભાવ

તલોદ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ Talod Market yardna Bhav

તા : 05/01/2024 વાર શુક્રવાર

અ.નં.ખેત પેદાશ નું નામનીચોભાવઊંચો ભાવ
1એરંડા11401158
2મગફળી11751185
3ગવાર 9901016
4જયા 400485
5બાજરી 450 570
6રાજગરો
7ઘઉં  480575
8શણ 1000  1412
9ઈસબગુલ
10વરીયાળી
11કપાસ 13401440

આજના બજાર ભાવ 2024

પાટણ માર્કેટ યાર્ડના ભાવ Patan Market yardna Bhav

તા : 05/01/2024

અ.નં.ખેત પેદાશ નું નામનીચોભાવઊંચો ભાવ
1એરંડા11111183
2રાયડો934986
3તલ 26002680
4જુવાર 7001074
5ઘઉં456555
6બાજરી 430511
7જવ420420
8બંટી750882
9 અજમો20102010
10રજકા બાજરી 550582
11કપાસ 12051460
12અડદ11501500
13ગવાર9001010

મિત્રો , આજના બજાર ભાવ 2024 આર્ટીકલ માં રોજે રોજના માર્કેટ ભાવ જોવા અમારી વેબ સાઇટ જોતા રહેશો . આજના બજાર ભાવ ajna Bhav APMC UNJHA  ꠰  unjha market yardna bhav :  ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ ꠰ ઊંઝા ગંજ બજારના ભાવ Unjha Ganj Bazarna Bhav  તથા  એપીએમસી પાટણ  MPMC PATAN પાટણ ગંજ બજારના ભાવ એપીએમસી થરા Apmc Thara ડીસા ગંજ બજારના ભાવ disa market yardna Bhav ના રોજે રોજ ના ભાવ જાણવા માટે ગુજરાતના માર્કેટ યાર્ડના ભાવ એક સાથે જોવા માટે  અમારી વેબસાઈટ ને બુક માર્ક કરી શકો છો. જો તમે સૌરાષ્ટ્ર માર્કેટ યાર્ડના ભાવ અથવા ગુજરાત માર્કેટયાર્ડ ના ભાવ જોવા માગતા હોવ તો અમારા વોટસએપ ગ્રુપ માં જોડાઈ શકો છો. અને દૈનિક ખેત બજાર ભાવ સાથે  શાકભાજીના બજાર ભાવ તથા  ઊંઝા માર્કેટ જીરાના ભાવ Unjha Market jirana Bhav ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ ના ભાવ 2024 ઊંઝા બજાર ભાવ Unjha Bajar bhav આજના બજાર ભાવ

Spread the love

About the author

Gujarat Info Hub

Leave a Comment