નોકરી & રોજગાર

AMC Bharti 2023: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં ૧૭૧ જગ્યાઓ માટે ભરતી

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં ભરતી
Written by Gujarat Info Hub

AMC Bharti 2023: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં સહાયક સબ ઈન્સ્પેકટર, સહાયક ટેકનિકલ સુપર્વાઈઝર, સહાયક ગાર્ડન સુપરવાઈઝર ની મળીને કુલ ૧૭૧ જગ્યાઓ માટે ભરતી ની જાહેરાત કરી છે. જે ઉમેદવાર અમદાવાદ મહાનગર પાલિકા ભરતી માટે અરજી કરવા માગતા હોય તેઓ તારીખ ૨૮ માર્ચ સુધી AMC ની સત્તાવાર વેબસાઈટ Ahmedabadcity.gov.in પર જઈ અરજી કરી શકો છો.

AMC ભરતી 2023 ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રીયા તારીખ ૧૫ માર્ચ ૨૦૨૩ થી લઈને ૨૮ માર્ચ ૨૦૨૩ સુધી ચાલશે. આ ભરતી પ્રક્રીયામાં લેખીત પરીક્ષા, ઈન્ટરવ્યુ અને ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન ને આધારે ત્રણ તબક્કામાં સીલેકશન પ્રોસેસ થશે. તો આવો જાણીએ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી માટે જરુરી લાયકાત, પગાર ધોરણ, વય મર્યાદા અને અરજી કરવાની રીત ની સંપુર્ણ માહિતી આ અર્ટીકલ દ્વારા મેળવીશું.

AMC Bharti 2023

સંસ્થાનું નામ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન
કુલ જગ્યાઓ ૧૭૧
પોસ્ટનુંં નામ સહાયક સબ ઈન્સ્પેકટર, સહાયક ટેકનિકલ સુપર્વાઈઝર, સહાયક ગાર્ડન સુપરવાઈઝર
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ૨૮, માર્ચ ૨૦૨૩
નોકરીનું સ્થળ અમદાવાદ
સતાવાર વેબસાઈટ https://ahmedabadcity.gov.in/

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2023

મિત્રો, અમદાવાદ મહાનગર પાલિકા ભરતી માં કુલ ૧૭૧ જગ્યાઓ માટે ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રીયા ચાલુ થઈ ગયેલ છે. જેમાં સહાયક સબ ઈન્સ્પેકટર ની ૬૬ જગ્યાઓ, સહાયક ટેકનિકલ સુપર્વાઈઝરની ૭૫ જગ્યાઓ, સહાયક ગાર્ડન સુપરવાઈઝરની ૩૦ જગ્યાઓ માટે તમારે અલગ અલગ અરજી કરવાની થશે. ઉપરોકત ત્રણે પોસ્ટ માટે અલગ અલગ શૈક્ષણિક લાયકાત માગેલ છે, જેની વિગત તમે નિચેથી જોઈ શક્શો.

પોસ્ટ નું નામ :

Ahmedabad Municipal Corporation Bharti : આ ભરતી પ્રકીયા એક સાથે ત્રણ પોસ્ટ ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે અને ત્રણે માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની તારીખ અને સમય એક જ છે.

 • સહાયક ગાર્ડન સુપરવાઈઝર – કુલ 30 જગ્યાઓ
 • સહાયક સબ ઇન્સ્પેક્ટર (એસ્ટેટ/ટીડીઓ) – કુલ 66 જગ્યાઓ
 • સહાયક ટેકનિકલ સુપરવાઈઝર (ઈજનેર) – કુલ 75 જગ્યાઓ

શૈક્ષણિક લાયકાત :

મિત્રો, AMC Bharti 2023 ની ત્રણે પોસ્ટ માટે અલગ અલગ શૈક્ષણિક લાયકાત છે, જે નિચે મુજબ છે.

 • સહાયક ગાર્ડન સુપરવાઈઝર માટે ૧૦ પાસ + ડિપ્લોમા એગ્રીકલ્ચર અથવા ૧૨ પાસ + બી.એસ.સી એગ્રીકલ્ચર અથવા ૧૨ પાસ + બી.એસ.સી. હોટીકલ્ચર
 • સહાયક સબ ઇન્સ્પેક્ટર (એસ્ટેટ/ટીડીઓ) માટે ડિ.સી.ઇ (ડિપ્લોમા ઈન સિવિલ એન્જિનિયરિંગ), બિ.ઈ (સિવિલ) અથવા તેનાથી ઉચ્ચ લાયકાત ધરાવતો ઉમેદવાર આ જગ્યા માટે અરજી કરી શકો છો.
 • સહાયક ટેકનિકલ સુપરવાઈઝર (ઈજનેર) માટે ડિ.સી.ઇ (ડિપ્લોમા ઈન સિવિલ એન્જિનિયરિંગ) અથવા બિ.ઈ (સિવિલ).

અમદાવાદ મહાનગર પાલિકા ભરતી 2023 ની શૈક્ષણિક લાયકાતની વધુ માહિતી માટે તમે ઓફીસીયલ નોટીફિકેશન જોઈ શકો છો.

વય મર્યાદા

મિત્રો, જો તમે હાલ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા માં નોકરી કરી રહ્યા છો અને આ ભરતી માટે અરજી કરવા માગો છો તો તમને માગેલ વય મર્યાદામાંથી છુટછાટ મળશે.

 • સહાયક ગાર્ડન સુપરવાઈઝર માટે અરજદારની ઉમર ૧૮ થી ૪૦ વર્ષ સુધીની હોવી જરુરી છે સિવાય કે તે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન માં નોકરી કરતા હોય.
 • સહાયક સબ ઇન્સ્પેક્ટર (એસ્ટેટ/ટીડીઓ) માટે અરજદારની ઉંમર ૪૫ વર્ષ કે તેથી વધુ ના હોવી જોઇએ સિવાય કે તે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન માં નોકરી કરતા હોય.
 • સહાયક ટેકનિકલ સુપરવાઈઝર (ઈજનેર) માટે અરજદારની ઉંમર ૩૦ વર્ષ થી વધુ ના હોવી જોઇએ સિવાય કે તે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન માં નોકરી કરતા હોય.

ઉપરોક્ત Ahmedabad Municipal Corporation Bharti ની વય મર્યાદામાં મહિલા ઉમેદવારો માટે ૫ વર્ષ ની છુટછાટ આપવામાં આવશે, અને વધુ માહિતી માટે ઓફીસીયલ નોટીફિકેશન જોઈ શકો છો.

પગાર ધોરણ

મિત્રો, AMC Bharti 2023 માટે ત્રણે પોસ્ટ માટે અલગ અલગ પગાર ધોરણ છે, જેની માહિતી નિચે મુજબ છે.

 • સહાયક ગાર્ડન સુપરવાઈઝર – પ્રથમ ત્રણ વર્ષ માટે ફિક્સ વેતન ૧૯૯૫૦/- મળશે.
 • સહાયક સબ ઇન્સ્પેક્ટર (એસ્ટેટ/ટીડીઓ) – પ્રથમ ત્રણ વર્ષ માટે ૩૮૦૯૦\- ફિકસ વેતન મુજબ પગાર ધોરણ રહેશે.
 • સહાયક ટેકનિકલ સુપરવાઈઝર (ઈજનેર) – પ્રથમ ત્રણ વર્ષ માટે માસિક ફિક્સ વેતન રુપિયા ૩૧૩૪૦\- મળશે

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી માં પ્રથમ ત્રણ વર્ષ મુજબ ફિકસ વેતન ત્યારબાદ કામગીરીના મુલ્યાકન ને ધ્યાનમાં લઈને નિયમ મુજબના ભથ્થા અને પગાર ધોરણ મળશે, વધુ માહિતી માટે ઓફીશિયલ નોટીફીકશન જોઈ શકો છો.

અરજી ફી

મિત્રો, આ AMC Bharti 2023 માં બિન અનામત વર્ગના ઉમેદવારો એ અરજી ફી ૧૧૨\- રુપિયા ભરવાની રહેશે. જેમા શા.ખો.ખા વર્ગ ને બકાત રાખવામાં આવે છે.

ઓનલાઈન અરજી ફી ભરવાની છેલ્લી તારીખ ૩૦/૦૩/૨૦૨૩ છે. તેની પછી તમે ફી ભરી શક્શો નહિ.

મહત્વના ડોક્યુમેન્ટ

 • આધારકાર્ડ
 • પાસપોર્ટ સાઈઝ નો ફોટો ( ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન અને પરીક્ષા વખતે આજ ફોટો રજુ કરવાનો રહેશે)
 • માર્કશિટ અને ડિગ્રી સર્ટીફિકેટ ( જો એમા ગ્રેડ દર્શાવેલ હોય તો તેના સમકક્ષ ટકા નુ કનવર્ઝન કોષ્ટક માન્ય યુનિવર્સિટીનું રજુ કરવાનું રહેશે.)
 • જો અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ માં ફરજ બજાવતા ઉમેદવારે છેલ્લા મહિનાની પગાર સ્લિપ રજુ કરવાની રહેશે.
 • જાતિનુ પ્રમાણપત્ર
 • સહિનો નમુનો
 • જો મહિલા ઉમેદવાર પિતાના બદલે પતિના નામે અરજી કરવા માગે છે તો લગ્ન નોધણી પ્રમાણપત્ર ડોક્યુમેન્ટ વેરીફિકેશન સમયે રજુ કરવાનું રહેશે.

આ પણ જુઓ :- ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023

અમદાવાદ મહાનગર પાલિકા ભરતી માં અરજી કેવી રીતે કરવી ?

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં ૧૭૧ જગ્યાઓ માટે ભરતી પ્રકીયામાં ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે અમારા નિચેની માહિતી ને ફોલોવ કરો.

મિત્રો અરજી કરતા પહેલા AMC Bharti 2023 Recruitment Notification તમારે ડાઉનલોડ કરી જાહેરાતને ધ્યાનપુર્વક વાંચી લો, અને જો તમે કોઈપણ પોસ્ટ માટે અરજી કરવા લાયક છો તો તેના માટે નિચેના સ્ટેપ ફોલોવ કરો.

 • સૌ પ્રથમ AMC ની સત્તાવાર વેબસાઈટ www.ahmedabadcity.gov.in પર જાઓ.
 • ત્યારબાદ “Public Information” મેનું માં “Useful Links” પર ક્લિક કરો.
 • હવે ત્યાં ડાબી સાઈડબાર માંં “ Recruitment & Result ” મેનું હશે તેના પર ક્લિક કરો.
 • હવે એજ પેજમાં નિચે “Recruitment (Online)” ઓપશન હશે.
 • ત્યાં તમને ત્રણે જુદી જુદી પોસ્ટ ની ઓનલાઈન અરજી ની લિંક દેખાશે અને ત્યાથી તમે “View Details” પર ક્લિક કરી જાહેરાત ની પીડીએફ પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો.
 • હવે તમે જે પોસ્ટ માટે અરજી કરવા માગો છો તેની સામે ના “Apply Online ” બટન પર ક્લિક કરો.
 • હવે તમારી સામે AMC Bharti Application Form ખુલશે જે તમારે અગ્રેજી માં ભરવાનું રહેશે.
AMC Bharti 2023
 • માંગેલી માહિતી ભરી છેલ્લી તામારો ફોટો, સાઈન અને જો એકસ્પ્રિયન્સ લેટર હોય તો તે અપલોડ કરી ને “SUBMIT” બટન પર ક્લિક કરો.
 • આવી રીતે તમે Ahmedabad Municipal Corporation Bharti Form ભરી શકો છો.

અગત્યની લિંક

મિત્રો, અમદાવાદ મહાનગર પાલિકામાં ભરતી ની નોટીફિકેશન PDF તમે નિચેની લિંકથી ડાઉનલોડ કરી શકશો, ઉપરાત ઓનલાઈન અરજી કરવાની ડાયરેક્ટ લિંક પણ અહી સેર કરેલ છે.

Ahmedabad Municipal Corporation Recruitment – FAQ’s

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતીમાં અરજી કેવી રીતે કરવી ?

અમદાવાદ મહાનગર પાલિકામાં ભરતીની ઓનલાઈન અરજી તમે AMC ની સત્તાવાર વેબસાઈટ https://ahmedabadcity.gov.in/ પર જઈ કરી શકો.

AMC ભરતી ની છેલ્લી તારીખ કઈ છે ?

AMC ભરતીમાં અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ ૨૮ માર્ચ ૨૦૨૩ છે અને ઓનલાઈન ફી ભરવાની છેલ્લી તારીખ ૩૦ માર્ચ ૨૦૨૩ છે.

AMC માં કુલ કેટલી જગ્યાઓ માટે ભરતી પ્રકીયા ઓનલાઈન છે ?

કુલ ૧૭૧ જગ્યાઓ માટે ઓનલાઈન અરજી સ્વિકારવાનું ચાલુ છે જેમાં સહાયક ટેકનિકલ સુપરવાઈઝર (એન્જિનિયરિંગ) ની 75 જગ્યાઓ, સહાયક સબ ઇન્સ્પેક્ટર (એસ્ટેટ/ટીડીઓ) ની 66 જગ્યાઓ અને સહાયક ગાર્ડન સુપરવાઈઝર ની 30 જગ્યાઓ છે.

Spread the love

About the author

Gujarat Info Hub

Leave a Comment