કોલ લેટર ડાઉનલોડ ગુજરાતી ન્યૂઝ

GSSSB Call Letter Download: GSSSB ની વિવિધ 5554 જગ્યાઓ માટે પરીક્ષા કાર્યક્રમ જાહેર,આ તારીખથી કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરી શકશો

Gsssb Call Letter 2024
Written by Gujarat Info Hub

GSSSB Call Letter Download 2024 : Gsssb Recruitment 2024 : જાહેરાત ક્રમાંક 212 /202324  ની વિવિધ 5554 જગ્યાઓ માટે પરીક્ષા કાર્યક્રમ જાહેર, ઉમેદવારો 21/03/2024 થી કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરી શકશે. ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા ગુજરાત સરકારના સામાન્ય વહીવટ હેઠળના (ગ્રુપ : A તથા ગ્રુપ: B ની સંયુક્ત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા (Gujarat Subordinate Services Class ꠰꠰꠰ ) (Group A –and Grup B) (Combined Competitive Examination ) માટે નીચે દર્શાવેલ  જગ્યાઓ માટે  સીધી ભરતી થી જગ્યાઓ ભરવા માટે પસંદગી યાદી તૈયાર કરવા માટે ઉમેદવારો પાસે થી Ojas ની વેબ સાઈટ ઉપર 04/01/2024 થી 31/01/2024 દરમ્યાન ઓન લાઇન અરજીઓ મંગાવવામાં આવેલ હતી.  

GSSSB ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા જાહેરાત નં 212/202324 ની વિવિધ વિભાગો ની 5554 જગ્યાઓ માટેની પરીક્ષા માટેનો વિગતવાર કાર્યક્રમ અને પરીક્ષા આપનાર ઉમેદવારો માટેની વિગતવાર સૂચનાઓ જાહેર કરવામાં આવેલ છે.

આ પરીક્ષા તારીખ : 01/04/2024 થી 08/05/2024 સુધી દરરોજ 4 શીફ્ટમાં યોજવામાં આવનાર છે. તેમજ આ પરીક્ષા CBRT  (Computer Based Response Test ) પધ્ધતિથી લેવામાં આવનાર છે.

GSSSB Call Letter Download :

સદરહુ જાહેરાતના અનુસંધાને ઉમેદવારો CBRT  (Computer Based Response Test પધ્ધતિથી લેવાનાર આ પરીક્ષાનો કોલ લેટર તારીખ : 21/03/2024 બપોરના 2.00 કલાક થી પરીક્ષા શરૂ થવાના એક કલાક પહેલાં સુધી કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરી શકશે.

પરીક્ષાનો વિગતવાર કાર્યક્રમ :

પરીક્ષાનો સમયગાળો01/04/2024 થી 08/05/2024
પરીક્ષા પધ્ધતિCBRT  (Computer Based Response Test )
કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવાની તારીખ21/03/2024 ના રોજ બપોરે 2.00 કલાકથી પરીક્ષા શરૂ થવાના એક કલાક પહેલાં સુધી
પરીક્ષા કાર્યક્રમ :

71 સિફ્ટમાં યોજાનાર પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ :

DateDayRemarks
01/04/2024Monday4 shifts
02/04/2024Tuesday4 shifts
03/04/2024Wednesday4 shifts
07/04/2024Sunday4 shifts
13/04/2024Saturday1 shifts
14/04/2024Sunday2 shifts
16/04/2024Tuesday4 shifts
17/04/2024Wednesday4 shifts
18/04/2024Thursday4 shifts
19/04/2024Friday4 shifts
20/04/2024Saturday4 shifts
21/04/2024Sunday4 shifts
27/04/2024Saturday4 shifts
28/04/2024Sunday4 shifts
04/05/2024Saturday4 shifts
05/05/2024Sunday4 shifts
06/05/2024Monday4 shifts
07/05/2024Thursday4 shifts
08/05/2024Wednesday4 shifts
સિફ્ટનો સમય :
ShiftStart TimeEnd Time
Shift 19.00 AM10.00 AM
Shift 211.30 AM12.30 PM
Shift 32.00 PM3.00 PM
Shift 44.30 PM5.30 PM
ઉમેદવારો માટે અગત્યની સૂચનાઓ :
  • ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ખંડમાં પ્રવેશ સમયે પોતાનું અસલ ઓળખપત્ર રજૂ કરવું પડશે આ માટે આધારકાર્ડ,પાનકાર્ડ,ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ, ભારતીય પાસપોર્ટ અથવા ચૂંટણી કાર્ડ ફરજીયાત  બતાવવું પડશે.
  • કોલ લેટરમાં દર્શાવેલ સમયના 15 મિનિટ પહેલાં પરીક્ષા ઉમેદવારોનો પરીક્ષા પ્રવેશ  બંધ કરી દેવામાં આવશે જેથી ઉમેદવારોએ ચુસ્તપણે સમય પાલન કરવા જણાવવામાં આવે છે.
  • સલામતી અને પરીક્ષાની સંવેદનશીલતાને લીધે કોઈ પણ સંજોગો માં પરીક્ષા કેન્દ્ર બદલી આપવામાં આવશે નહી. જેની ઉમેદવારોએ નોંધ લેવી.

અગત્યની લિંક્સ :

ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળનું સત્તાવાર નોટિફિકેશન જોવા માટે અહી ક્લીક કરો
ગૌણસેવા પસંદગી મંડળની વેબ સાઇટ પર જવા માટે અહી ક્લીક કરો
પરીક્ષાનો કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લીક કરો
મિત્રો,આપ પરીક્ષા સબંધી વધુ જાણકારી મેળવવા માટે ગુજરાત ગૌણસેવા પસંદગી મંડળનું સત્તાવાર નોટિફિકેશન જોઈ શકો છો. અને અમારો આ આર્ટીકલ આપને કેવો લાગ્યો તે અમોને કોમેંટમાં જણાવશો. આજનો આ આર્ટીકલ વાંચવા બદલ આપનો ખૂબખૂબ આભાર.
Spread the love

About the author

Gujarat Info Hub

Leave a Comment